Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u per ongeluk iemand verwondt of spullen van iemand anders beschadigt. En u volgens de wet aansprakelijk bent voor deze schade. Aansprakelijkheid is verzekerd tot € 2.500.000,- per schadegebeurtenis.

Wat is verzekerd?

Deze personen zijn verzekerd: u, al uw gezinsleden die thuis wonen, uw kinderen die voor studie of stage niet thuis wonen, uw logees, uw huispersoneel.

Oppassen of logeren

Veroorzaakt u schade tijdens het oppassen of logeren bij iemand anders? Dan is dat verzekerd.

Schade tijdens een vriendendienst

Helpt u iemand belangeloos? Dat heet een vriendendienst. Tijdens zo’n vriendendienst bent u verzekerd. Bijvoorbeeld als u een vriend helpt met het verplaatsen van een wasmachine. En de wasmachine beschadigt, doordat u hem laat vallen.

Schade door een huisdier

Schade die uw huisdier veroorzaakt bij iemand anders is verzekerd. Bijvoorbeeld als uw hond zich plotseling losrukt en de straat op rent. En hierdoor een fietser gewond raakt.

Schade door de eigen woning

Schade die door uw woning is veroorzaakt, is verzekerd. Maar ook schade door een bijgebouw en maximaal één andere woning is verzekerd. Bijvoorbeeld een dakpan die valt op de auto van de buurman.

Extra informatie

Met één andere woning bedoelen wij: uw woning die te koop staat en waar u niet in woont; uw nieuwe woning waar u nog niet in woont; uw woning die u verhuurt aan andere personen; uw recreatiewoning die u het meest zelf gebruikt; uw huisje in een volkstuin; uw tweede woning in Europa.

Schade aan gehuurde of geleende spullen

Bent u aansprakelijk voor geleende spullen? Dan vergoeden wij maximaal 15.000,- per schadegebeurtenis.

Wat is niet verzekerd?

  • Als u schade opzettelijk veroorzaakt. Als u uw eigen spullen of de spullen van uw huisgenoten beschadigt. Als u uw eigen motorvoertuigen, (sta)caravan, vouwwagen of boot beschadigt.

Schade door auto

Hiervoor heeft u een autoverzekering (Wettelijke Aansprakelijkheids-dekking) nodig. Op deze verzekering is schade die u veroorzaakt met uw auto niet verzekerd.

Schade door sport en spel

Verwondt u iemand anders of beschadigt u de spullen van iemand anders tijdens sport of een spel? Dan is de schade onder voorwaarden verzekerd.

Schade tijdens werk

Schade die u veroorzaakt terwijl u betaald werk doet, is niet verzekerd.

Opzicht

Schade aan zaken van een ander die u onder u heeft, bijvoorbeeld op grond van een huurovereenkomst, lease-, pacht-, pandovereenkomst of vruchtgebruik is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

U heeft geen eigen risico.

Waar ben ik gedekt?

De hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand, kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisbladstaat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.