Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering keert eenmalig een bedrag uit als de verzekerde als gevolg van een ongeval overlijdt of blijvend invalide raakt.

Wat is verzekerd?

Bij overlijden € 25.000,- en bij blijvende invaliditeit maximaal € 75.000,-.

 

Blijvende invaliditeit

Bij blijvende invaliditeit door een ongeval keren wij een bedrag uit. Dit bedrag is afhankelijk van de mate van invaliditeit. De hoogte van de vergoeding wordt gebaseerd op het percentage volgens de Guides to the Evaluation of Permanent Impairment van de American Medical Association (AMA). Er wordt geen rekening gehouden met beroep of hobby.

Extra informatie

De mate van blijvende invaliditeit wordt vastgesteld op basis van de door ons en de medisch adviseur verzamelde informatie. Was u voor het ongeval al blijvend invalide en is dit door het ongeval verergerd? Dan kijken wij naar de mate van blijvende invaliditeit voor en na het ongeval.

Overlijden

Bij overlijden door een ongeval keren wij het bedrag uit aan de wettelijke erfgenamen.

Extra informatie

De begunstigde is verplicht toestemming en medewerking te verlenen aan alle maatregelen die wij nodig vinden voor de vaststelling van uw doodsoorzaak.

Wat is niet verzekerd?

  • U krijgt geen vergoeding van ons als het ongeval is veroorzaakt doordat u:  • In een ziekelijke toestand verkeerde. • Een geestelijke of lichamelijke afwijking hebt. • Een misdrijf (mede)pleegde.  • Een zelfmoordpoging deed of zelfmoord pleegde. • Een beroep met een verhoogd risico op een ongeval. • Of doordat u een bedrijf uitoefent.

Extra informatie

U  krijgt ook geen vergoeding als het ongeval is veroorzaakt tijdens: • Het besturen van een motor of bromfiets. • Het verblijf in een luchtvaartuig. • Deelname aan de jacht. • Beoefening van een sport waarvoor u betaald werd. • Beoefening van een sport die algemeen bekend staat door een verhoogd risico op een ongeval. • Deelname aan wedstrijden, snelheidsritten of rijden op circuits inclusief de Nürburgring.

Uitgebreide dekking

Niet van toepassing.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Kosten die worden gemaakt voor heelkundige behandelingen worden niet vergoed.

Waar ben ik gedekt?

De hele wereld.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per maand en per kwartaal betaalt u een toeslag van 5%. En bij betaling per half jaar betaalt u een toeslag van 3%. Bij betaling per maand, kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.