Dit informatiedocument geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt schade als u op reis bent. Bijvoorbeeld bij een ongeval, ziekte, overlijden, beschadiging of diefstal. De kortlopende reisverzekering loopt vanaf de begindatum van uw reis tot en met de laatste dag van uw reis.

Wat is verzekerd?

U bent standaard verzekerd voor: Hulpverlening van de ANWB Alarmcentrale en Onvoorziene Uitgaven. Calamiteit. Aansprakelijkheid voor schade aan het gehuurde vakantieverblijf tot maximaal  1.100,-. U kunt zelf kiezen voor aanvullende dekkingen.

Keuze: medisch

Wij vergoeden de kosten van: (Tand)artsenbezoek, door (tand)arts voorgeschreven behandelingen, onderzoeken en medicijnen. Röntgenfoto’s, ziekenhuisopname en operatie. Wij adviseren u altijd eerst met de ANWB Alarmcentrale te overleggen.

Keuze: bagage

Bij Basis is het verzekerd bedrag per schadegebeurtenis max.  2.000,-, met een standaard eigen risico van  100,-. Deze kunt u verlagen tot  50,-. Bij Uitgebreid is dit bedrag max.  4.100,-, zonder eigen risico. U kunt wel kiezen voor een eigen risico van  50,-. Als spullen ouder worden, worden ze vaak minder waard. Wij hanteren een afschrijvingslijst.

Keuze: bijzondere sporten

U bent verzekerd voor het beoefenen van wintersport en bijzondere sporten. Wij vergoeden o.a. de onvoorziene uitgaven, kosten skilessen en skipas voor de dagen dat u door ziekte, ongeval of aandoening er geen gebruik van kan maken.

Keuze: pech op reis

Bij pech of van buitenkomende schadegebeurtenis tijdens de reis met uw auto, motor, camper, caravan of vouwwagen krijgt u hulp van de ANWB Alarmcentrale.

Keuze: ongevallen

Als u of de meeverzekerde personen als gevolg van een ongeval tijdens de reis komt te overlijden of blijvend invalide wordt, keren wij een bedrag uit. Bij overlijden keren wij een vast bedrag uit. Bij blijvende invaliditeit keren wij uit op basis van een percentage van het verzekerde bedrag.

Keuze: kortlopende annuleringsverzekering

Heeft u een reis geboekt, maar kunt u onverwachts niet gaan? Dan vergoedt deze verzekering de kosten voor het annuleren van uw reis. Moet u uw reis tussentijds afbreken? Dan vergoeden wij de reisdagen waarvan u en uw reisgenoten geen gebruik meer van konden maken.

Reisadvies van de overheid

De reisverzekering biedt ook dekking voor reizen naar landen waarvoor door het Ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies is afgegeven.

Keuze: vervangend vervoer en verblijf

U heeft recht op vergoeding als het motorvoertuig, fiets, caravan, vouwwagen of tent niet meer gebruikt kan worden door: een onvoorzien van buitenkomende schadegebeurtenis in de periode vanaf 30 dagen voor de start van de reis tot het einde van de reis; een mechanische storing in de periode vanaf twee dagen voor de start van de reis tot het einde van de reis.

Wat is niet verzekerd?

Niet verzekerd is schade ontstaan of verergerd door: - Opzet, roekeloos gedrag of grove schuld. - (Poging tot) fraude. - Molest, zoals een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij. - Atoomkern-reacties, aardbeving of vulkanische uitbarsting.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Kijk goed naar de verschillen tussen de varianten Basis en Uitgebreid.

Eigen risico

Eigen Risico Bagage
Variant Basis: standaard  100,- of keuze voor  50,-. Variant Uitgebreid: standaard  0,- of keuze voor  50,-.

Waar ben ik gedekt?

Bij de variant Basis bent u verzekerd in Europa (inclusief Rusland tot de Oeral en Kaukasus, IJsland, Madeira, Azoren, Canarische Eilanden en niet-Europese landen of delen van landen aan de Middellandse Zee). Kiest u voor de variant Uitgebreid dan kunt ue kiezen tussen Europa- of Werelddekking.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken (let goed op uw spullen). Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt premie per persoon en per vakantiedag. Betalen kan via een automatische incasso. Of u maakt zelf het bedrag over. Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis meeverzekerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. En eindigt op de laatste dag die vermeld staat op het polisblad. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan uw adviseur of aan ons.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De verzekering stopt vanzelf aan het einde van uw vakantie.