Deze Verzekeringskaart geeft alleen een samenvatting van de verzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Welk soort verzekering is dit?

Deze verzekering vergoedt bij een ongeval schade aan personen en spullen in de auto. Deze dekking kunt u aanvullend meeverzekeren bij de autoverzekering.

Wat is verzekerd?

Wij vergoeden de schade aan spullen en personen bij een ongeval. Voorbeelden: Bij het in- of uitstappen. Bij het in- of uitladen. Bij het tanken van brandstof. Tijdens een (nood)reparatie onderweg. Als u hulp inroept of geeft en het ongeval gebeurt daar vlakbij.

Letselschade

Wij vergoeden medische kosten en kosten bij overlijden (zoals uitvaartkosten). Raakt een inzittende invalide? Dan vergoeden we bijvoorbeeld inkomensverlies of kosten voor huishoudelijke hulp.

Materiële schade

Schade aan bagage, kleding en spullen in de auto van u en andere inzittenden.

Overlijden

Na een ongeval: € 10.000,- per inzittende. Ook als u en uw gezinsleden die bij u wonen en de uitwonende studerende kinderen (tot 27 jaar) meerijden in een andere auto.

Uitkering bij invaliditeit

De werkelijk geleden schade tot maximaal € 1.000.000,-. Het bedrag hangt af van de mate van invaliditeit en de financiële gevolgen hiervan.

Smartengeld

Schade vanwege gederfde levensvreugde kan voor vergoeding in aanmerking komen.

Voor wie?

Inzittenden van de auto. U en gezinsleden die bij u wonen en de uitwonende studerende kinderen (tot 27 jaar) zijn ook verzekerd tijdens het meerijden in een andere auto.

Wat is niet verzekerd?

  • Voorbeelden: Schade aan auto of gekoppelde aanhanger. Medische kosten die al door de zorgverzekering worden vergoed. Schade die is ontstaan door het niet dragen van veiligheidsriemen of daardoor erger is geworden.

Geld, cheques, creditcards

Geld, cheques en creditcards zijn niet verzekerd.

Schade aan auto

Schade aan uw auto, caravan of aanhanger is niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Voor het vergoeden van schade is een goed gebruik van de veiligheidsriem een eis.

Maximale vergoeding

U krijgt maximaal € 1.000.000,- per schadegebeurtenis. Dat bedrag geldt voor alle personen samen. Is het totale schadebedrag meer dan € 1.000.000,-? Dan vergoeden wij de schade naar verhouding per persoon.

Waar ben ik gedekt?

U bent verzekerd in Europa, Israël, Marokko, Tunesië en Turkije. Bij uw polis krijgt u de Groene Kaart. Daarop staat precies in welke landen u verzekerd bent.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de verzekering aanvraagt, moet u onze vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Bij betaling per  jaar maand en per kwartaal betaalt u een toeslag van 5%. En bij betaling per half jaar betaalt u een toeslag van 3%. Bij betaling per maand, kwartaal en half jaar wordt de premie automatisch geïncasseerd.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De verzekering begint op de datum die op het polisblad staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de verzekering dagelijks opzeggen.